CÔNG TY ………………….

………………….COMPANY

Số: …../…../……

No.:…./…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

COMMODITY DELIVERY RECORDS

(Sử dụng cho hợp đồng gia công hàng hoá)
(Used for processing contracts)

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ ……, chúng tôi gồm có:

Today, date …/…./…, at address ……., we including:

Bên A: (Bên đặt hàng) 
Party A: (Ordering party)

Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................…………………………………….......................................
Company's name:..………………………..........................................................……………………………………...................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................…………………………………................................................
Address:.……………………….......................................................................………………………………….......................................................

Điện thoại: ....................................................................................................……………………………………............................................... 
Phone:.……………………….......................................................................……………………………………...............................................  

Fax:...................................................................................................................…………………………………..................................................
Fax:...................................................................................................................…………………………………..................................................
Mã số thuế: .............................................................................................…………………………………….…............................................................................................

Tax code: .………………………..............................................................…………………………………….….............................................................................................

Tài khoản số: ..............................................................................................……………………………………..............................................
Accounts: ………………………....................................................................……………………………………..............................................

 Ông (bà):.................................................................................................……………………………………..…............................................................................................
Mr/Mrs: ………………………...................................................................……………………………………….........................................

Chức vụ: .......................................................................................................................………… làm đại diện.
The position: .............................................................................................................................representative.

Bên B (Bên gia công)

Tên doanh nghiệp: .........................................................................……………………………………..………....................................................................................
Company's name……………………….....................................................……………………………………….........................................

Địa chỉ: ............................................................................................…………………………………….……….....................................................................................
Address.………………………..............................................................…………………………………………......................................

Điện thoại: .........................................................................................……………………………………..…….........................................................................................
Phone.………………………...............................................................…………………………………..…….........................................................................................

Fax:............................................................................................……………………………………......…............................................................................................
Fax:............................................................................................……………………………………......….......

Mã số thuế: ......................................................................................................………………………………......................................................
Tax code.………………………..........................................................................………………………………......................................................

Tài khoản số: ...................................................................................………………………………………….......................................
Accounts.……………………….................................................................……………………………………...............................................

Ông (bà): .......................................................................................……………………………………..……..........................................................................................
Mr/Mrs………………………............................…………………...........................…………………........................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................. làm đại diện.
The position:..........................................................................................................................representative.

Căn cứ vào Hợp đồng gia công số........................... ngày .... tháng ..... năm ..... giữa các bên, Bên B giao sản phẩm gia công cho bên A và hai bên tiến hành xác lập biên bản bàn giao hàng với các nội dung sau :
Pursuant to Subcontract No..... Party B hand over the processed products to Party A and the two sides set up the delivery report with the following terms:

NỘI DUNG BÀN GIAO:
CONTENT HANDOVER:

Bên B đã bàn giao sản phẩm gia công cho Bên A theo biểu thống kê sau:   
Party B handed over the processed products to Party A according to the following statistic:

STT/No.

Quy cách sản phẩm gia công
Product specification process

Tình trạng
State 

Số lượng

(nghìn cái)
Number 
(Thousand)

Xác nhận của bên nhận
(Confirmation of the receiver)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Tổng cộng Total

 

 

 

 

Bên A đã thanh toán cho Bên B tổng số tiền: ........................................................................................................... (VNĐ).
Total amount paid by Party A: ....................................................................................................................................(VNĐ).

 Bằng chữ .....................................................................................................................................................................
Text: ...............................................................................................................................................................................

Biên bản này lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

The product handover minutes shall be made in two (2) copies, each party holding one copy and having equal validity.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÀNG B                               ĐẠI DIỆN  BÊN NHẬN HÀNG A
( Ký và ghi rõ họ tên)                                                  ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                  REPRESENTED PARTY B

                                   Title Position

                             (sign, write full name and stamp)

 

         REPRESENTATIVE OF PARTY A

 Title Position

      (sign, write full name and stamp)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Biểu mẫu này được sử dụng cho quan hệ gia công hàng hoá giữa các Bên. Theo đó bên gia công sẽ thực hiện bàn giao sản phẩm như thoả thuận cho bên kia, các bên sẽ tiến hành lập biên bản để làm minh chứng cho việc giao sản phẩm giữa hai bên. 
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.