TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

ASSET MANAGEMENT REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ

MINUTES OF HAND-OVER OF ASSETS AND EQUIPMENT

Ngày/ Dated:.....................................................................................................................................

Người giao/ Deliver:................................ Bộ phận/ Department:.....................................................

Người nhận/ Receiver :............................ Bộ phận/ Department:.....................................................

 

1.  Nội dung bàn giao/ Content:

STT/

No

Tên thiết bị/

Name of equipment

Mô tả thiết bị/

Device description

Số lượng/ Quantity

Mô tả hiện trạng/

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Hướng dẫn cách sử dụng/ Manuals:

Người bàn giao bản hướng dẫn cách thức sử dụng tài sản, trang thiết bị. Người nhận tài sản/ trang thiết bị không có ý kiến gì thêm.

The handler handles how to use the property, equipment. The receiver of the property /equipment has no further comments.

Có văn bản hướng dẫn đính kèm

Have paperwork attached

 

Không có văn bản hướng đẫn đính kèm

No paperwork attached

 

 

Ghi chú/ Notes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Người giao

Deliver

Người nhận

Receiver

 

                                                           

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.