LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

MINUTE OF JOB EVALUATION

 

Người đánh giá/ Reviews:………………. ……………

 

Chức danh/ Position:…………………… ……………

 

Người đánh giá

Reviews

(ký tên/sign)

 

Quản lý

Manager

(ký tên/sign)

 

 

Thời gian/ Time

Nội dung công việc được đánh giá/

The content of the work is evaluated

 

Tiêu chuẩn/

Quy trình liên quan/

Standard/

Related processes

Người liên quan/

Related Person

 

Người liên quan ký tên/

Related Person to sing

Điểm trừ/

Minus point

Tiêu chí đánh giá/

Evaluation Criteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.