TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

INTERNAL TRAINING REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

LIST OF TRAINED EMPLOYEES

-       Căn cứ:...................................................................................................................................

Pursuant to:............................................................................................................................

-       Theo yêu cầu của Thủ tục đào tạo.

At the request of the Training Procedure

-       Bộ phận…………tiến hành đào tạo/hướng dẫn như sau:

Department ………… conducts training / instruction as follows:

 

  1. Nội dung đào tạo/hướng dẫn:

Training content/instruction:

  1. Thời gian đào tạo/hướng dẫn:

Training time/instruction:

  1. Địa điểm đào tạo/hướng dẫn:

Training avenue/instruction:

  1. Những người được đào tạo/hướng dẫn: (theo danh sách dưới đây):

People trained / instructed: (according to the list below):

 

Sau khi tiến hành đào tạo/hướng dẫn, người đào tạo/hướng dẫn trả lời các thắc mắc của CNV, sau khi không còn thắc mắc, người được đào tạo ký tên như sau:

After conducting training / instruction, the trainers / instructors answer questions of employees, after having no questions, the trained people sign as follows:

 

Stt/

No

Họ tên/

Full name

Bộ phận/

Department

Ký tên/

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...., Ngày…….tháng…..năm

Place,date

 

Người đào tạo

Trainers

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.