TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

INTEGRATION TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

Ngày………tháng…….năm……

Dated

 

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO

MINUTES OF TRAINING

 

1.      Nội dung đào tạo:

Training Content:

               

 

 

 

2.      Thời gian, địa điểm:

Time, Address:

                

3.      Danh sách nhân viên:

A list of Employee:

 

Stt/

No

Họ tên nhân viên/

Name of Employee

Chức danh/

Position

Bộ phận/

Department

Ký tên/

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đào tạo

Trainers

Quản lý

Manager

Phòng nhân sự

Human Resource

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.