TP-ĐGTS-20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ quy định của Luật đấu giá tài sản;

- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số .......................................... ngày … tháng … năm 20… giữa ...................................................................... và  .........................................

Hôm nay, vào hồi ... giờ … phút ngày … tháng … năm 20…, tại .................................. , Tên tổ chức đấu giá tài sản/Hội đồng đấu giá tài sản/Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức cuộc đấu giá tài sản.

- Tài sản đấu giá: ........................................................................................................................................................................................​

- Giá khởi điểm của tài sản: ........................................................................................................................................................................​

I. Thành phần tham dự:

* Khách mời chứng kiến (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác):

1. ..................................................................................................................................................................................................................​

2. ..................................................................................................................................................................................................................​

3. ..................................................................................................................................................................................................................​

4. ..................................................................................................................................................................................................................​

* Đấu giá viên (Họ và tên, số Thẻ đấu giá viên):

......................................................................................................................................................................................................................​

......................................................................................................................................................................................................................​

* Người tham gia đấu giá (Họ và tên, số CMND/Hộ chiếu/số Thẻ căn cước công dân, địa chỉ liên lạc, nếu nhiều người thì có danh sách kèm theo):

1. ..................................................................................................................................................................................................................​

2. ..................................................................................................................................................................................................................​

3. ..................................................................................................................................................................................................................​

4. ..................................................................................................................................................................................................................​

5. ..................................................................................................................................................................................................................​

II. Diễn biến cụ thể của cuộc đấu giá:

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Sau … lần trả giá, người trả giá cao nhất là:

Ông/Bà: .......................................................................................................................................................................................................​

Địa chỉ: .......................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ................................................................................................................

Ngày cấp: …/…/20…       Nơi cấp: ..............................................................................................................................................................​

Với giá đã trả là:............................................... đồng (viết bằng chữ: ................................................................................................. )

Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Các bên cùng thống nhất ký tên.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI
THAM GIA ĐẤU GIÁ

NGƯỜI CÓ TÀI
SẢN ĐẤU GIÁ

NGƯỜI TRÚNG
ĐẤU GIÁ


(Ký tên)
 


(Ký tên)
 


(Ký tên)
 

HỌ VÀ TÊN:

............................................

HỌ VÀ TÊN:

.............................................

HỌ VÀ TÊN:

.............................................

 

ĐẤU GIÁ VIÊN

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


(Ký tên)
 

 


(Ký tên)
 

HỌ VÀ TÊN:

..............................................

 

HỌ VÀ TÊN:

.............................................

Lưu ý:

* Biên bản phải được đóng dấu giáp lai của tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản.

* Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.