CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH TIỀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Hôm nay ngày……tháng…….năm 20…, chúng tôi gồm:

 

BÊN A: .................................................................................................. (Đơn vị bán hàng)

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Đại diện: ...........................................................  Chức vụ: .......................................

 

BÊN B: .................................................................................................. (Đơn vị mua hàng)

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Đại diện: ...........................................................  Chức vụ: .......................................

 

Ngày 30/03/2018 bên A có xuất cho bên B một hóa đơn GTGT ký hiệu: …….số: ……..với tổng tiền hàng: …….. đồng, tiền thuế GTGT: …… đồng nhưng trong quá trình tổng hợp kế toán sai sót xuất sai số tiền thuế GTGT. Vì vậy, Công Ty ………….. (Đơn vị bán hàng) lập biên bản này để điều chỉnh số tiền thuế GTGT như sau:

 

Nội dung

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Chênh lệch

Thành tiền

 

 

 

Thuế GTGT

 

 

 

Tổng cộng tiền thanh toán

 

 

 

 

Bên A sẽ xuất cho bên B hóa đơn Điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT , ký hiệu …………………… số ………………. ngày….......................

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                ĐẠI DIỆN BÊN A

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.