Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng……...năm……,

tại (1)................................................................................................................

Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá tài sản số…..ngày…….tháng…….năm……của Tòa án nhân dân.........., gồm có:

1) Ông (Bà) ….................................... chức vụ .......................................................................................................................

công tác tại …............................................................. là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) …................................... chức vụ ........................................................................................................................

công tác tại …...........................................................là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) …...................................chức vụ..........................................................................................................................

công tác tại …………………...................................là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) ….....................................chức vụ .......................................................................................................................

công tác tại …...........................................................là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …......................................chức vụ ......................................................................................................................

công tác tại ….......................................................... là thành viên Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản có liên quan trong vụ việc về (2)......................................................................................................

giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………(có mặt)

Bị đơn:…………………………………………………………….(có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………..(có mặt)

Chứng kiến việc định giá: Đại diện Ủy ban nhân dân.............................. ông (bà)............................................chức vụ.....................................(nếu có)

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)................................-Thư ký Tòa án...........................................................................................

Tài sản định giá:(3)......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:(4) .......................................................................................................

…………………………………………………………………………….........................................................................................…

Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự:(5) ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản:.......................................................................................

................................................................................................................

Những lưu ý khác (nếu có)…………………………………………………

Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày. Biên bản định giá đã được đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

ĐƯƠNG SỰ

(Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 10-DS:

(1) Ghi địa điểm nơi tiến hành định giá tài sản.

(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).

(3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, giá trị của tài sản được định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

(4) Ghi rõ các ý kiến khác nhau về giá trị của từng loại, từng phần tài sản được định giá.

(5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.