Mẫu số: 165 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG

 VÀ GIAO, NHẬN LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

 

Hồi ........ giờ ............. ngày .......... tháng ........ năm ................. tại: .......................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ..................................................................................... Chức vụ: .................................................................

thuộc Cơ quan ...........................................................................................................................................................................

Ông/bà: ...................................................................................... Chức vụ: ................................................................

thuộc Cơ quan ...........................................................................................................................................................................

Ông/bà: ..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Đã tiến hành đóng gói, niêm phong đối tượng giám định và giao nhận lại đối tượng giám định kèm theo Kết luận giám định số: …………...…….. ngày ….. tháng ….. năm..............................................................

của .....................................................................................................................................................................................................

Tình trạng đối tượng giám định được giao, nhận lại sau giám định (Ghi rõ  tên, số lượng, tình trạng mẫu vật, cách đóng gói, niêm phong và đồ vật, tài liệu có liên quan):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc hồi..................giờ................... ngày............ tháng .......... năm........................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan giám định, một bản đưa vào hồ sơ vụ án. 

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Giám định viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trợ lý giám định

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

     

 

                                                                                   

                                                                              

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.