Mẫu số: 159    BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT SÚNG, ĐẠN

 

Vụ (1)   ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Ngày......... tháng........ năm................, Cơ quan giám định.............................................................................

đã nhận được (2) .....................................................................................................................................................số:............

ngày......... tháng ......... năm................. của. ...........................................................................................................................

Từ.......giờ...........ngày ......... tháng ...... năm............... đến .......giờ........... ngày....... tháng ...... năm.....

Tại: ....................................................................................................................................................................................................  

Chúng tôi gồm (3):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tiến hành giám định theo yêu cầu trong Quyết định trưng cầu giám định trên, kết quả như sau:

I. TÌNH TRẠNG ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

1. Tình trạng đối tượng giám định

(Ghi rõ tình trạng niêm phong, cách đóng gói, bảo quản, tên, số lượng, chất lượng của từng đối tượng giám định)  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Tình trạng mẫu so sánh

(Ghi rõ tình trạng niêm phong, cách đóng gói bảo quản, tên, số lượng, chất lượng của từng mẫu so sánh)

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Ghi rõ tên vụ việc, thời gian, địa điểm xảy ra theo Quyết định trưng cầu giám định;

(2) Ghi rõ Quyết định trưng cầu giám định, giám định bổ sung, giám định lại hoặc yêu cầu giám định;

(3) Ghi rõ cấp bậc, họ tên, lĩnh vực giám định được bổ nhiệm, số thẻ đối với giám định viên; cấp bậc, họ tên đối với trợ lý giám định.

II. YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

III. PHƯƠNG PHÁP GIÁM ĐỊNH, KẾT QUẢ, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Đặc điểm đối tượng giám định

a. Đầu đạn       

STT

Loại đạn

Số lượng

Hình dạng

Chiều dài (cm)

Đường kính (mm)

Biến dạng

Màu sắc

Số lượng, hướng dấu vết đường xoắn

Thường dùng cho loại súng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Các đặc điểm khác: ...............................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

b. Vỏ đạn

STT

Loại đạn

Số lượng

Hình dạng

Chiều dài (cm)

Đường kính (mm)

Biến dạng

Màu sắc

Ký hiệu

Thường dùng cho loại súng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các đặc điểm khác: ................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

c. Đạn              

STT

Loại đạn

Số lượng

Vỏ đạn

Đầu đạn

Dùng cho loại súng

hiệu

Hình dáng

Chiều dài

Hình dáng

Đường kính dài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các đặc điểm khác: ................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

d. Súng

STT

Loại súng

Chiều dài (cm)

Số thân

Số nòng

Nước sản xuất

Nòng súng

 

Số lượng, hướng đường xoắn

Đặc điểm bên ngoài (kim loại, gỗ, nhựa)

Chiều dài (cm)

Đường kính trong (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các đặc điểm khác: ................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Bắn thực nghiệm

STT

Loại súng bắn

Loại đạn dùng

Điều kiện bắn

Kết quả thực nghiệm

Đánh giá dấu vết do súng bắn để lại

Số lượng

Ký hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Nghiên cứu so sánh

- Dấu vết dùng để nghiên cứu so sánh: .......................................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................                

- Đặc điểm chung và riêng biệt của dấu vết: ...........................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................            

- Kết quả nghiên cứu so sánh: ...........................................................................................................................            

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

- Những đặc điểm không phù hợp (giải thích): ........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

IV. KẾT LUẬN (Ghi rõ kết luận theo nội dung trưng cầu/yêu cầu giám định):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

V. XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH CÒN LẠI SAU GIÁM ĐỊNH

1. Lưu đối tượng giám định (Ghi rõ tên, số lượng, chất lượng, cách đóng gói, niêm phong của từng đối tượng còn lại sau giám định; địa điểm lưu giữ):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

2. Hoàn trả đối tượng giám định (Ghi rõ họ tên, số lượng, chất lượng, cách đóng gói, niêm phong và bảo quản của từng đối tượng còn lại sau giám định; địa điểm hoàn trả):     

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi............ giờ............ ngày............ tháng.......... năm.................., giám định viên và trợ lý giám định có tên trên đã đọc lại và ký tên xác nhận dưới đây.

TRỢ LÝ GIÁM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.