QUẬN/HUYỆN

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                   

BIÊN BẢN

V/v Hội nghị thành lập công đoàn cơ sở 

Hôm nay, vào lúc …… giờ …… phút; ngày …….. tháng …... năm .…….

Tại văn phòng ……………………………………………………………………

Thành phần tham dự:

1.    Ông (bà):............................................... Chức vụ: Giám đốc

2.    Anh (chị):.............................................. Chức vụ: Trưởng ban vận động 

3.    Anh (chị):.............................................. Thư ký biên bản

Cùng với …… người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Nội dung hội nghị:

Anh (chị)………………………………….. trưởng ban vận động thành lập tổ chức công đoàn của đơn vị nêu lên vị trí, vai trò của Tổ chức Công đoàn được pháp luật quy định, cụ thể là vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Qua quá trình vận động, đến nay đã có .......... người lao động làm đơn tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn.

Để có cơ sở đề nghị LĐLĐ quận ..... ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn, Ban vận động đã chọn và giới thiệu các anh, chị sau đây tham gia vào Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn:

1.    Anh (chị):..................................................................... - Chủ tịch;

2.    Anh (chị):..................................................................... - Phó Chủ tịch;

3.    Anh (chị):..................................................................... - Ủy viên;

Thống nhất đề cử anh (chị) .................................................. phụ trách công tác kiểm tra công đoàn

Đề nghị Ban Chấp hành lâm thời công đoàn của đơn vị thực hiện các thủ tục để gửi về LĐLĐ quận Thủ Đức ra quyết định công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành lâm thời công đoàn.

Hội nghị kết thúc vào lúc ....... giờ ....... phút cùng ngày. Nội dung biên bản hội nghị được thư ký hội nghị đọc lại và được tập thể người lao động tham dự thống nhất.

           TM. BAN VẬN ĐỘNG                                             THƯ KÝ

              (ký và ghi rõ họ tên)                                        (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

    .................................................                   ....................................................

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.