[LOGO CÔNG TY]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc

-------------------------------

                  Tp. Hồ Chí Minh….ngày….tháng…..năm 2017

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY

Hôm nay, vào lúc .......  giờ ngày ...... tháng ......... năm ........ , tại trụ sở chính Công ty [..................................] (Sau đây gọi tắt là “Công Ty”), chúng tôi gồm:

1.                  Ông/Bà...................................................................................................................................

2.                  Ông/Bà...................................................................................................................................

3.                  Ông/Bà...................................................................................................................................

4.                  Ông/Bà...................................................................................................................................

5.                  Ông/Bà...................................................................................................................................

             – Thư ký cuộc họp

Ông/Bà [..................................] - [Chức Danh] tuyên bố cuộc họp có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

A.                Các vấn đề cần thông qua:

-

-

B.                 Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

-                      Các thành viên hoàn toàn đồng ý với nội dung được đưa ra để thảo luận trong cuộc họp.

-                      Các thành viên không đồng ý với nội dụng được đửa ra để thảo luận trong cuộc họp. (Nêu ý kiến cụ thể).

C.                Biểu quyết:

-                      Số phiếu tán thành: [.....] phiếu.

-                      Số phiếu không tán thành: [.....] phiếu.

-                      Không có ý kiến: [.....] phiếu.

D.                Quyết định:

-                      Chấp thuận và xác nhận việc .................................... ...............................................

-                      Buổi họp kết thúc vào lúc .......... giờ ........ cùng ngày.
 

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

  

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

 Ông/Bà: .......................................................

Chức danh:...................................................

 Ông/Bà: .........................................................

Chức danh:....................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.