Công ty Cổ phần……

Số …/…/QĐ

Joint stock company

No./ Số…/…

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness
 -------------------------------------
                            
Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..  tháng … năm ……

 


BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Tăng vốn điều lệ/Increase charter capital)
 
 

       Hôm nay, vào lúc...giờ  00 ngày …/…/…, tại trụ sở Công ty cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

     Today, at … o'clock on the day ... / ... / .., at the head office of the Company ... .., address No. ..., we include:

 

1.             Ông / Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

                Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ

                Chairman of the Board - Chairman of the meeting

                Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital

 

2.             Ông / Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

                Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ

                Mr / Ms .......... - Chairman of the Board - Chairman of the meeting

                Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital

 

3.             Ông / Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

                Sở hữu …….. cổ phần chiếm tỷ lệ …..% vốn điều lệ

                Mr / Ms .......... - Chairman of the Board - Chairman of the meeting

                Possession ...... shareholding ratio ... ..% of charter capital

 

4.             Ông / Bà ………. – Thư ký cuộc họp

                Mr/ Ms…………– Secretary of the meeting

 

-    Vắng mặt:…

-   Absent::…

 

 Ông/bà …………. tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 Mr/ Ms …………. declare the number of shareholders attending the meeting representing 100% of the total number of voting shares of the company and qualify for the general meeting of shareholders:

 

A.      Lấy ý kiến thông qua các nội dung

         Get comments through the content:

 

Tăng vốn điều lệ từ …… đồng lên …… đồng.

Increase charter capital from ...... dong to ...... dong.


- Hình thức tăng: phát hành thêm ….cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: ….đồng/1 cổ phần. Trong đó:

- Form of increase: issuing more ... ordinary shares, par value of shares: .... dong / 1 share. Inside:


+ Cổ đông sáng lập đăng ký mua: …..cổ phần phổ thông, tương đương …….đồng do

+ Founding shareholders register to buy: ... .. ordinary shares, equivalent ......

 

  - Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng

 - Mr / Mrs ...... buy ... share value ... .. copper 

 

 - Ông/Bà…… mua….cổ phần trị giá ….. đồng

 - Mr / Mrs ...... buy ... share value ... .. copper 

 

+ Cổ đông khác đăng ký mua: ….. cổ phần phổ thông

+ Other shareholders registered to buy: ... .. ordinary shares

 

 - Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng 

 - Mr / Mrs ...... buy ... share value ... .. copper 

 

 

 - Ông/Bà…… mua ….cổ phần trị giá ….. đồng

- Mr / Mrs ...... buy ... share value ... .. copper 

 

-Sửa đổi điều 7 của điều lệ Công ty Cổ phần ………….. như sau:

- Amendment to Article 7 of the Shareholding Regulations ............ .. as follows:

 

Vốn điều lệ mới của công ty: ……. đồng

New charter capital of the company: ....... Dong


Số vốn này được chia thành ……….cổ phần phổ thông

This capital is divided into .........


Mệnh giá mỗi cổ phần : …… đồng. 

Face value per share: ...... dong.


*Danh sách cổ đông sáng lập sau khi tăng:

* List of founding shareholders after the increase:


 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng  chiếm …..% vốn điều lệ

 - Mr / Mrs ...... own ...... share value ... ..make up ... ..% of charter capital

 

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Mr / Mrs ...... own ...... share value ... ..make up ... ..% of charter capital

 

* List of other shareholders:

*Danh sách cổ đông khác:


 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

 - Mr / Mrs ...... own ...... share value ... ..make up ... ..% of charter capital

 

 - Ông/Bà…… sở hữu ….cổ phần trị giá ….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ

- Mr / Mrs ...... own ...... share value ... ..make up ... ..% of charter capital

 

B.       Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp

           Comments of attendees:

 

  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 Absolutely agree with the changing content of the company.

 

C.      Biểu quyết

         Voting:

 

- Số phiếu tán thành: ….phiếu/....phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Number of votes: ... votes / ... votes, reaching 100% of the total votes of shareholders attending the meeting.

 

- Số phiếu không tán thành: … phiếu

- Number of votes disagree: … votes

 

- Không có ý kiến: … phiếu

- No comments: … votes

 

D.     Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi vốn và điều lệ công ty như  nêu trên. Giao ông (bà) ………, đại               diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

        The General Meeting of Shareholders shall approve the change of the charter capital and charter of the company as         mentioned above. Assign him (her) ........., legal representative of the company, carry out procedures for business           registration in accordance with the law.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày.

The meeting ended at …… on the same day.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

TM. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OOFSHAREHOLDERS

(Sign, stamp and write full name)

THƯ KÝ

 

        (ký, và ghi rõ họ tên)

 

 

SECRETARY

(Sign and write full name)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.