TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ......../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………,ngày…….tháng…….năm……


BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Vay vốn ngân hàng)

Hôm nay, vào lúc 8h ngày …………tại ......................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.........................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................................................................

Tổng số cổ đông trong Công ty là                          [……….] Cổ đông.

Số cổ đông được thông báo tham dự đại hội          [……….] Cổ đông.

Tổng số cổ đông dự họp là                                     [……….] Cổ đông.

Chiếm [……….] % số vốn có quyền biểu quyết.

Căn cứ số cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây:

1. [……….]   :          Cổ đông & Chủ tọa Cuộc họp/

                                  Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

2. [……….]            Cổ đông, Thư ký.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

3. [……….]   :          Cổ đông.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

4. [……….]   :          Cổ đông.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

5. [……….]   :          Cổ đông.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

6. [……….]   :          Cổ đông.

CMND số      : [……….]  cổ đông sở hữu ……… cổ phần chiếm tỷ lệ ……..% vốn điều lệ

 

Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:

1.         Chủ tọa nêu ra vấn đề để các cổ đông biểu quyết:

            a.       Công ty sẽ thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng.

            b.       Cử người đại diện thực hiện thủ tục vay vốn ngân hàng.

2.         Kết quả biểu quyết và thông qua của các cổ đông.

3.         Ý kiến khác của các cổ đông;       

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1.        Chấp thuận việc vay vốn ngân hàng tại ngân hàng của Công ty cổ phần [..........] với các chi tiết sau:

-           Số tiền vay:..........................................................................................................................

-           Thời hạn vay:.......................................................................................................................

-           Mục đích vay:......................................................................................................................

-           Tài sản bảo đảm (nếu có):..................................................................................................

2.           Đồng ý cử Ông/Bà [............] là người đại diện thực hiện việc vay vốn ngân hàng của Công ty [............]. Giao cho Ông quyền nhân danh công ty trong việc ký kết trên các văn bản, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc vay vốn ngân hàng và các giấy tờ khác theo yêu cầu.

Các vấn đề trên đã được các cổ đông thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông: [............] phiếu, đạt 100%.

  • Số phiếu chấp thuận:                                 [............] phiếu, đạt [................]%.
  • Số phiếu chống:                                         [............] phiếu, đạt [................]%.
  • Số phiếu trắng:                                           [............] phiếu, đạt [................]%.

3.         Ý kiến khác của Cổ đông:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông đã được tất cả các cổ đông thông qua lúc ......., trước khi bế mạc cuộc họp ngày .....tháng ...... năm 20..........

 

Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa

 

 

 

 

 

__________________

Cổ đông/Thư ký

 

 

 

 

 

__________________

Cổ đông

 

 

 

 

 

__________________

 

Cổ đông

 

 

 

 

__________________

Cổ đông

 

 

 

 

__________________

Cổ đông

 

 

 

 

__________________

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.