LOGO CÔNG TY
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19 - BB/CP…

Hồ Chí Minh, ngày........tháng.......năm...........

 

BIÊN BẢN HỌP GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 

 Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ.............  Chúng tôi gồm:

Họ và Tên:

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Họ và Tên:

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Họ và Tên:

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:.................................................................................................................................

CMND số:.......................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

 I.   GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

1. Ông……………......góp bằng tiền mặt.................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

2. Ông …………….....góp bằng tiền mặt.................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3. Ông……………......góp bằng tiền mặt.................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

4. Bà……………........góp bằng tiền mặt.................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 II.  PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN:

Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông ……………...... góp bằng tiền mặt...............đồng, tương đương.................cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông ……………...... góp bằng tiền mặt...............đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3. Ông ……………...... góp bằng tiền mặt................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4. Bà   ……………......góp bằng tiền mặt.................đồng, tương đương..................cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

 III.  SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

 Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

IV.  BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông …………………… giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V.  CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông ……………………….  là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây 

………………………….

………………………….

 

 

                   …………………………                         

 

 

 

…………………………

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.