CÔNG TY

Số: ../20../BB-HĐQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 

...., Ngày    tháng     năm 20..

 
 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc mua cổ phần do nhận chuyển nhượng)

1.    Thời gian và địa điểm:

-       Thời giạn : …h… ngày….tháng……Năm 201…

-       Địa điểm: …………………………………………………………………………

2.    Thành Phần tham dự:

-       Ông/Bà :…………………………… Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ toạ

-       Ông/Bà:  …………………………………  – Thành viên Hội đồng Quản trị

-       Ông/Bà: ……………………………………Thành viên Hội đồng Quản trị

-       ….

3.    Thành phần vắng mặt : …/… thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

-       Thư ký cuộc họp: Ông/Bà                                     

4.    Nội dung cuộc họp.

-       Thảo luận và thông qua việc mua cổ phần do nhận chuyển nhượng trong Công ty …………………… – Mã số doanh nghiệp …………………… Do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………cấp ngày……………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giá trị chuyển nhượng:  Nhận chuyển nhượng …………………Cổ phần, trị giá ………………… (…………đồng) từ Ông/Bà ……………………………………

Hình thức mua cổ phần: nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông ………………… trong công ty ………………….

Tổng số Cổ phần của ………………… sau khi mua cổ phần là ………cổ phần trị giá ……… đồng (………………đồng) tương ứng …% tổng vốn điều lệ trong Công ty ………………………………

-       HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty bố trí nguồn vốn từ vốn vay và sẳn sàng để thực hiện hoàn tất việc mua cổ phần của Công ty đã được thông qua ở trên

-       Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, HĐQT đồng ý cử Ông/Bà ………………… đại diện Công ty …………………quản lý toàn bộ phần vốn góp và tham gia HĐQT Công ty ………………… (Nếu được Đại hội đồng Cổ đông bầu cử, lựa chọn)

5.    Kết luận

-       Các thành viên HĐQT Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể, chi tiết các vấn đề và đi đến thông nhất ../… thành viện dự họp đồng ý thông qua tất cả nội dung trên.

-       HĐQT đồng ý giao cho Ông/Bà…………………– Chủ tịch HĐQT ra quyết định và thực hiện các nội dung đã đượ thống nhất trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 ngày…… Tháng ……Năm 20...Biên bản họp được lâp thành …. bản mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, 01 bản lưu lại VP Công ty

CHỦ TOẠ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(
Ký tên và đóng dấu)
THỨ KÝ
(
Ký Tên )

 

 

                        

 

Lưu ý: Biên bản này chỉ dùng trong trường hợp thuộc thẩm quyền Mua - bán của HĐQT theo quy định tại điều lệ Công ty 

 

 

                                                                                                                        

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.