CÔNG TY ……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông (bà) bắt đầu lúc ................ giờ,.........ngày ......  tháng ............ năm 20......

Địa điểm tại: .............................................................................................................................................................

I.          Thành phần dự họp gồm:

1.         Người sử dụng lao động hoặc người được Người sử dụng lao động uỷ quyền.

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

Theo uỷ quyền ngày .............  tháng ......... năm .......... (nếu có văn bản uỷ quyền).

2.        Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị.

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

3.        Đương sự.

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

Đơn vị làm việc: .......................................................................................................................................................

Công việc đang làm: .................................................................................................................................................

4.        Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi.

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức danh: ...............................................................................................................................................................

Nơi làm việc hoặc nơi thường trú: ...........................................................................................................................

5.        Người bào chữa cho đương sự (nếu có).

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................................................................

6.        Người làm chứng (nếu có).

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú: .............................................................................................................................

7.        Người được Người sử dụng lao động mời tham dự.

Họ tên: .....................................................................................................................................................................

Chức vụ hoặc chức danh: ........................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................................................................

  II.     Nội dung:

1.        Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động. Trong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì Người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện.

2.        Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của Người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường.

3.        Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự việc xảy ra.

4.        Người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao động chứng minh lỗi của Người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật).

5.        Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.

Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

6.        Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có).

7.         Kết thúc cuộc họp vào lúc ...... giờ....... ngày...... tháng ...... năm 20.....

Đương sự                             (ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn        (ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện người sử dụng lao động                                          (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.