Mẫu số: 118BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN KHÁM XÉT

 

Hồi...........giờ...........ngày ...........tháng..........năm .................. tại .........................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................   

Tôi:....................................................... ...........................................................................................................Điều tra viên

thuộc Cơ quan .................................................................................................  chủ trì thi hành Lệnh khám xét,

cùng với ông/bà: .......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................   

...............................................................................................................đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................... là người chứng kiến.

Ông/bà(1): .......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Căn cứ các điều 178, 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản khám xét như sau:

Thi hành Lệnh khám xét ............................................ số: .................ngày .............tháng .............năm ......................

của Cơ quan..................................................................................................................................................................................

về việc(2):.................................................................................................................................................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác:.................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại: ..............................................................................................................   

Quốc tịch:...............................................; Dân tộc:...................................................; Tôn giáo:...................... ..............

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................................................................. .........................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............tháng...........năm ........................Nơi cấp:.................................................................................. .......................

Nơi cư trú: ............................................................................................................................................................ ........................

............................................................................................................................................................................................................... .................

Tôi đã đọc Lệnh khám xét, giải thích cho những người có tên trên nghe. Những người có tên trên đã chứng kiến việc khám xét. Khi tiến hành khám xét, chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau đây có liên quan đến vụ án(3):

..................................................................................................... ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ..................................................................

......................................................................................................................................................... ..................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ngoài những đồ vật, tài liệu trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật, tài liệu nào khác.

Ông/bà:...................................................................................................................................... .........................................................

đã kiểm tra lại đồ vật, tài sản thấy không bị hư hỏng, mất mát gì.

Việc khám xét kết thúc hồi ........... giờ ....................... ngày ...........tháng ..... .......năm .............................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà..............................................

.....................................................; một bản gửi cho Viện kiểm sát.............................................................................. ;

một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu bị tạm giữ; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM XÉT

(Nếu có)

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

 

 

 

 

ĐẠI  DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Đại diện cơ quan/tổ chức)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

(1) Ghi rõ họ tên, chỗ ở của người từ đủ 18 tuổi trở lên;

(2) Khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện; Khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử (khoản 1, 2 Điều 192 BLTTHS);

(3) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm của đồ vật, tài liệu và nơi phát hiện; nếu là giấy tờ, tài liệu phải yêu cầu người bị khám xét hoặc đại diện gia đình ký tên xác nhận vào từng trang; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản; nếu là phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử không thể thu giữ được thì sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng; nếu tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu thì dùng bản thống kê các đồ vật, tài liệu khám thấy; nếu không thu giữ đồ vật, tài liệu gì thì phải ghi rõ vào biên bản.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.