Đơn vị: ................................

Organiation: ......................

Mẫu số 03 – VT

Form No.03 - VT

Bộ phận: .............................

Department: .......................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

( Issued together with Circular No 200/2014/TT-BTC

 

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

dated December 22, 2014 of the Ministry of Finance)

  

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

INSPECTION REPORT

Materials, tools, products, goods

 

Ngày.....…tháng….....năm…............

Date:.................................................

                                                                                                                                                                Số/No.:......................

- Căn cứ…..............……số….......ngày….........tháng….......năm…..........của……………....………

- Pursuant .................... No. ........... Date ..................... of ............................................................       

Ban kiểm nghiệm gồm:

The board of inspection including:

+ Ông/Bà: ..........................Chức vụ…………Đại diện……....Trưởng ban

+ Mr/Mrs ...................... Position .............. Representative of ....... Chairman

+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

+ Mr/Mrs ................ Position .............. Representative ...... Commissioner       

+ Ông/Bà…………………Chức vụ…………Đại diện……......... Uỷ viên

+ Mr/Mrs ................ Position .............. Representative ...... Commissioner

 

Đã kiểm nghiệm các loại:

Have inspected the followings:                                   

 

 

 

 

 

 

Kết quả kiểm nghiệm

Test result

 

Số TT

No.

Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Name, specification and quality of goods

số

Code

Phương thức kiểm nghiệm

Method inspection

Đơn vị tính

Unit

Số lượng theo chứng từ

Quantity under voucher

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

compliance quantity

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

Non- compliance squantity

Ghi

Chú

Notes

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: .............................................................................
Comment of the board of inspection: .................................................................

 

Đại diện kỹ thuật

Techinical Representative

Thủ kho

Warehouse - keeper

Trưởng ban

Chairman

(Ký, họ tên/ Signature and fullname)

(Ký, họ tên/ Signature and fullname)

(Ký, họ tên/ Signature and fullname)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.