[TÊN CÔNG TY]

[TÊN ĐƠN VỊ]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ................

......., ngày ..... tháng ......năm 20...

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN

TẠI PHÒNG/BAN................................................

 

Thời gian thực hiện:

Đơn vị thực hiện:

Thành phần đội kiểm tra:

-        ............ – Đội trưởng đội kiểm tra tài sản

-        ............

-        ............

Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng tài sản

-        ............

-        ............

Kết quả kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản:

STT

Danh mục tài sản

Mã tài sản

Số lượng

Tình trạng

Hướng xử lý

Xác nhận của Người trực tiếp sử dụng

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN SỬ DỤNG TÀI SẢN

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

NGƯỜI KIỂM TRA

 

 

 

______________________________
Họ tên:

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.