[ TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------

….., ngày..... tháng..... năm......

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

(Số:……..)

Công trình: ................................................................................................................................

Địa điểm:.....................................................................................................................................

1.             Thời gian lấy mẫu:

-          Bắt đầu: ……. giờ ……. phút, ngày…….tháng……. năm…….

-          Kết thúc: ……. giờ ……. phút, ngày…….tháng……. năm…….

2.             Thành phần tham gia nghiệm thu 

2.1.     Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: ..............................................................................

-          Ông/bà: ……………………. Chức vụ: .....................................................................

-          Ông/bà: ……………………. Chức vụ: .....................................................................

2.2.     Đại diện đơn vị thi công: ............................................................................................

-         Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ......................................................................

-         Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ......................................................................

2.3     Đại diện đơn vị cung cấp bê tông:  ............................................................................

-         Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ......................................................................

2.4.    Đại diện chủ đầu tư:  ....................................................................................................

-         Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ......................................................................

3.             Cùng nhau giám sát lấy mẫu:

STT

Tên tổ mẫu

Độ sụt bê tông (cm)

Ngày giờ lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu

Số lượng mẫu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                 Đánh giá:

......................................................................................................................................................     

 

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÊ TÔNG

 

 

 

 

________________________________

Họ tên: ………………………………

Chức vụ: ………………………………

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

 

__________________________________
Họ tên: …………………..……..………..

Chức vụ: …………………………..……..

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

 

 

 

 

________________________________

Họ tên: ………………………………

Chức vụ: …………………………….

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

_________________________________

Họ tên: ………………………………….

Chức vụ: ………………………………..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.