[ TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

….., ngày..... tháng..... năm......

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CUNG CẤP/ THI CÔNG BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

 (Số: …………….…)

1.    Đối tượng nghiệm thu:

Dự án: ..............................................................................................................................

Địa điểm xây dựng:.........................................................................................................

Gói thầu: ...........................................................................................................................

Hạng mục: ........................................................................................................................

2.    Thành phần tham gia:

2.1.  Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: .......................................................................

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

2.2. Đại diện đơn vị thi công:.......................................................................................

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

2.3. Đại diện đơn vị cung cấp bê tông: ......................................................................

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

2.4. Đại diện chủ đầu tư

-     Ông/bà: ……………………. Chức vụ: ................................................................

3.    Thời gian nghiệm thu:

-         Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm..........

-         Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm..........

Tại:                                                                                                                                     

4.    Nội dung kiểm tra:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

-     Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu và nhật ký thi công.

-     Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số …….

-     Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

-     Hồ sơ về tiêu chuẩn bê tông

-     Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập đã được tư vấn giám sát và chủ đầu tư phê duyệt

-     Kết quả thí nghiệm

-     Các văn bản khác (nếu có)

4.2. Kết quả kiểm tra

-     Công tác theo dõi bơm bê tông thuộc hạng mục .......................................................

-     Quá trình đổ bê tông

TT

Tên vị trí

Thời gian bơm bê tông

Độ sụt vữa bê tông (cm)

Khối lượng vữa bơm (m3)

Áp lực đồng hồ bơm (Mpa)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Thời gian (phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):

....................................................................................................................................................       

5.    Kết luận và kiến nghị:

....................................................................................................................................................       

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÊ TÔNG

 

 

 

_________________________________

Họ tên: …………………………………

Chức vụ: ……………………………….

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

 

 

___________________________________
Họ tên: …………………..……..………..

Chức vụ: ………………………..………..

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

 

 

 

_________________________________

Họ tên: …………………………………

Chức vụ: ……………………………….

 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

  

___________________________________

Họ tên: …………………………………….

Chức vụ: …………………………………..

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.