TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

ASSET MANAGEMENT REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BIÊN BẢN SỬA CHỮA VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN

MINUTES OF REPAIR AND ACCEPTANCE OF PROPERTY

 

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 200    , hai bên gồm có:

Today, dated………………………………….., the two parties include:

Bên A (Bên bàn giao)/ Party A (Hand-over party):..........................................................................

Tên doanh nghiệp/ Company Name:.................................................................................................

Địa chỉ/ Address:...............................................................................................................................

Điện thoại/ Tel:..................................................................................................................................

Tài khoản/ Account:.......................................... Chi Nhánh/ Branch:................................................

Mã số thuế/ Tax code:.......................................................................................................................

Do ông bà/ Mr/Mrs:.............................................................................. làm đại diện/ representative.

 

Bên B (Bên nhận bàn giao)/ Party B (Receiver) :.............................................................................

Tên doanh nghiệp/ Company Name:.................................................................................................

Địa chỉ/ Address:...............................................................................................................................

Điện thoại/ Tel:..................................................................................................................................

Tài khoản/ Account:.......................................... Chi Nhánh/ Branch:................................................

Mã số thuế/ Tax code:.......................................................................................................................

Do ông bà/ Mr/Mrs:.............................................................................. làm đại diện/ representative.

Hai bên thống nhất ký vào biên bản sữa chữa và nghiệm thu tài sản với nội dung như sau:

The two parties agreed to sign the handover and acceptance minutes of the equipment as follows:

 

PHẦN I/ KIỂM TRA SỬA CHỮA THIẾT BỊ:

PART I / CHECK REPAIR EQUIPMENT:

1.      TRANG THIẾT BỊ/ EQUIPMENT:

STT/

No

Tên thiết bị/ Name of equpment

Mô tả thiết bị/

Equipment description

Số lượng/ Quantity

Mô tả hiện trạng hư hỏng/

State

Ghi chú/

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Lý do hư hỏng/ Damaged reasons:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

  1. Danh mục phụ kiện thay thế/ List of replacement parts:

STT/

No

Tên thiết bị/

Name of euipment

Phụ kiện thay thế /

Replacement parts

Số lượng/

Quantity

Ghi chú/

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận/ Conclusion:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

PHẦN 2/ NGHIỆM THU:

PART 2/ ACCEPTANCE:

Thời gian nghiệm thu/ Acceptance time:...........................................................................................

Ghi chú (về nơi kiểm tra khi nghiệm thu,…., ý kiến của các bên):

Notes (about where to check, acceptance ...), opinions of the parties):

 

Sau khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, trang thiết bị đã lắp đặt, hai bên nhất trí: tài sản, trang thiết bị hoạt động hoạt động tốt.

After reviewing the assets and equipment installed, the two sides agreed: assets, equipment and activities are working well.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

 

 

Họ tên/ Full name:……………………………

Chức vụ/ Position:……………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

 

 

Họ tên/ Full name:……………………………

Chức vụ/ Position:……………………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.