CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-------------------

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 

 

Hôm nay, ngày _____ tháng _____ năm _______, chúng tôi gồm có:

 

Bên A: ...........................................................................................................................................

            Địa chỉ:. .............................................................................................................................               

            Tel:        ........................................ Fax ..............................................................................

            Người đại diện:.....................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A

 

Bên B: ...........................................................................................................................................

            Địa chỉ:. .............................................................................................................................               

            Tel:        ........................................ Fax ..............................................................................

            Người đại diện:.....................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên B” hoặc “Bên cung ứng dịch vụ

 

Xét rằng:

 

1.              Bên A đã chấp thuận Đề xuất cung ứng dịch vụ của Bên B và cùng kí kết Hợp đồng dịch vụ số ............................  ngày ....... tháng ....... năm ...... cho việc............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  (sau đây gọi là “Hợp đồng”)[1].

 

2.              Bên B đã hoàn thành toàn bộ các công việc và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng

3.              Bên A đã thực hiện thanh toán đầy đủ cho Bên B như quy định trong Hợp đồng.

4.              Bên A chấp nhận kết quả công việc do Bên B thực hiện.

 

Do vậy, các bên thống nhất, kể từ thời điểm đại diện có thẩm quyền của các bên ký vào Biên bản này, các bên không còn trách nhiệm gì đối với nhau, mọi quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ Hợp đồng sẽ chấm dứt.

 

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, hai (02) bản Tiếng Anh và hai (02) bản Tiếng Việt, mỗi bên giữ một (01) bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký được đề cập ở trên.

ĐẠI DIỆN ................................................

 

 

 

 

___________________

Họ tên: .....................................................

Chức vụ: ..................................................

ĐẠI DIỆN ................................................

 

 

 

 

___________________

Họ tên: .....................................................

Chức vụ: ..................................................

 

 

 

[1] Đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa các Bên 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.