Tên Công ty
Name of the Company

Số: ………/ No. ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom – Happiness

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MEMORANDUM ON THE TERMINATION OF THE LABOR CONTRACT

 

Hôm nay, ngày _____ tháng _____ năm _______, chúng tôi gồm có:

Today,  …………………., we  include:

 

Bên A/ Party A:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

: .......................................................................................

EMPLOYER

: .....................................................................................................................................

Địa chỉ/ Address

: .....................................................................................................................................

Điện thoại/ Tel

: .............................................................

Mail: .................................

Người đại diện:

Legal representatives:


: .....................................................................................................................................

Chức vụ/ Position

: .....................................................................................................................................

Theo quyết định ủy quyền số ………….ngày…. tháng … năm…. (Nếu có)

According to the Power of Attorney No. ………… dated …………… (If any)

Sau đây gọi là “Bên A”/ Hereafter referred to as "Party A

 

Bên B/ Party B:

NGƯỜI LAO ĐỘNG

: ....................................................................................

EMPLOYEE

: .....................................................................................................................................

Quốc tịch/ Nationality

: .....................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ……………….. cấp ngày...../...../...... tại ........................................................................................

ID card no: .................................Issue date:.......................... Issue at: ....................................................................

Địa chỉ/ Address

: .....................................................................................................................................

Điện thoại/ Tel

: ................................................................

Mail: ............................................................

Sau đây gọi là “Bên B”/ Hereafter referred to as "Party B

 

Xét vì/ Recitals:

1.

Bên A và Bên B đã có sự thỏa thuận và thống nhất giao kết hợp đồng lao động số ….. ngày … tháng …… năm ……… (sau đây gọi là “Hợp đồng”).

Party A and party B signed a labor contracts No. ….... on (date) ……….. (hereafter referred to as "The contract").

2.

Bên B có đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo văn bản ngày…….… được gửi đến cho Bên A.

Party B had a request to terminate the contract in writing dated ... ... sent to Party A.

3.

Bên A đã xem xét đề nghị từ Bên B và các Bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng với các nội dung cụ thể như sau:

Party A has taken the offer of Party B into consideration and the Parties agree to mutually terminate the Contract with the following terms and conditions:

 

Điều 1: Thanh lý Hợp đồng lao động

Article 1: The termination of The Labor Contract

 

Các Bên cùng thống nhất thanh lý Hợp đồng lao động số….. ngày….tháng….năm…..

The Parties mutually agree to terminate the Contract No. ……………  dated ……………………. between the Parties

 

Kể từ ngày….tháng….năm….. các Bên chấm dứt tất cả quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong “Hợp đồng”.

Since ............ , the Parties terminate all the rights and obligations of each Parties specified in the contract.

 

Điều 2: Trách nhiệm của Bên A

Article 2: Responsibilities of Party A

 

Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc sau/ Party A shall be responsible for performing the following tasks:

-

Thanh toán lương và các chi phí khác theo đúng “Hợp đồng” cho Bên B đến ngày … tháng …. năm……

To make the payments of salaries and other payments in accordance with the Contract to Party B untill ……………….....

-

Hoàn tất các chế độ về người lao động cho Bên B, bao gồm các chế độ về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, …

To complete the responsibility to Party B, including social insurance, unemployment insurance, ...

-

Bàn giao cho Bên B những văn bản bao gồm nhưng không giới hạn như hồ sơ gốc; hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các văn bản liên quan (nếu có).

to hand over documents including but not limited to the original job application (if any); records of social insurance, unemployment insurance; other related documents (if any).

 

Điều 3: Trách nhiệm của Bên B

Article 3: Responsibilities of Party B

 

Bên B có trách nhiệm thực hiện các công việc sau/ Party B shall be responsible for performing the following tasks:

-

Hoàn tất các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng cho đến thời điểm thanh lý nếu tại Điều 1 văn bản này và thực hiện bàn giao các tài liệu, công việc cho người tiếp nhận theo chỉ định của Bên A.

Complete the obligations specified in the Contract until the time of termination referred to in Article 1 of this memorandum and perform the document and work handover to people designated by Party A.

-

Bên B cam kết tuân thủ bảo mật các thông tin có được trong quá trình làm việc tại Bên A bao gồm nhưng không giới hạn tại các thông tin nội bộ, các thông tin về sỡ hữu trí tuệ và các thông tin khác được quy định trong các thoả thuận giữa các bện. Quy định này tồn tại ngay khi Hợp đồng giữa các bên chấm dứt. 

Party B commits to strictly comply with the obligation to keep the information having in the process of working for Party A confidential including but not limited to internal information, the information on intellectual property and other information set forth in other agreements between the Parties. This term shall survive the termination of this Contract.

-

Bên B phải chịu trách nhiệm trước Bên A và Bên thứ 3 đối với những công việc mà Bên B đã thực hiện trong quá trình làm việc tại Bên A (nếu có).

Party B shall be responsible to Party A and any third party with respect to the works conducted by Party B in the process of working  for Party A (if any).

-

Bên B cam kết hỗ trợ Bên A đối với các công việc có liên quan đến Bên B khi bên A có yêu cầu kể cả trong trường hợp Hợp đồng giữa các Bên đã chấm dứt.  

Party B commits to continue supporting Party A in the works related to Party B as required by Party A even after the Contract between the Parties has been terminated. 
 

 

Điều 4: Điều khoản thực hiện

Article 4: Terms of implementation

 

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày….tháng….năm……

This Memorandum shall take effect from the date …………….

 

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, hai (02) bản Tiếng Anh và hai (02) bản Tiếng Việt, mỗi bên giữ một (01) bản Tiếng Anh và Tiếng Việt. Các bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ thời điểm được đề cập ở trên.

This Memorandum shall be made into two (02) sets of originals in English and Vietnamese with the equal validity. Each party shall keep one (01) set.

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

ON BE HALF OF EMPLOYER

 

 

___________________

Họ tên/ Name: .........................................

Chức vụ/ Position: ..................................

NGƯỜI LAO ĐỘNG

EMPLOYEE

 

 

___________________

Họ tên/ Name: .........................................

Chức vụ/ Position: ..................................

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.