CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN……………………

 

Căn cứ vào hợp đồng số …………………… ký ngày ………………….;

 

Căn cứ theo nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………

 

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN MÔI GIỚI (BÊN A): ........................................................................................................................................................................

 

Địachỉ: ......................................................................................................................................................................................................

 

Điện thoại: …………………………………………………….Fax: ……………………………………….........................................................

 

Do Ông (Bà): ………………………………………………………….Sinh năm: ..........................................................................................

 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………… làm đại diện

 

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ..........................................................................................................................................................

 

Trường hợp là cá nhân: 

 

Ông/Bà: …………………………………………………………………. Sinh năm: .....................................................................................

 

Giấy CMND: ………………..ngày cấp ………………………Nơi cấp: CA ..............................................................................................

 

Hộ khẩu: ................................................................................................................................................................................................

 

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI (BÊN B): ………………………………………………………………………………..................................................

Trường hợp là cá nhân: 

Ông/Bà: …………………………………………………………………. Sinh năm: ………………………….....................................................

Giấy CMND: ………………..ngày cấp ………………………Nơi cấp: CA …………………………………....................................................

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………....................................................

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….....................................................

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………....................................................

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………………………………………………....................................................

 

Trường hợp là đồng sở hữu:

Ông/Bà: …………………………………………………………………. Sinh năm: …………………………........................................................

Giấy CMND: ………………..ngày cấp ………………………Nơi cấp: CA ………………………………….......................................................

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….......................................................

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………….......................................................

Ông/Bà: …………………………………………………………………. Sinh năm: …………………………........................................................

Giấy CMND: ………………..ngày cấp ………………………Nơi cấp: CA ………………………………….......................................................

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….......................................................

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….......................................................

.......................................................Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: ………………………………………………………………………………….......................................................

Sau khi bàn bạc, Hai bên cùng ký thanh lý hợp đồng số ………..… ký ngày…………….........................................................

 

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Hai bên đồng ý thanh lý hợp đồng số ……………..…. ký ngày …………….……................................................................

- Hai bên chấm dứt quyền và nghĩa vụ qui định trong hợp đồng số …….. ký ngày … kể từ ngày Biên bản thanh lý hợp đồng này được ký.

ĐIỀU 2 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Biên bản thanh lý hợp đồng này là cơ sở để hai bên thanh quyết toán và chấm dứt nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng số ……………… ký ngày ……………………...

-  Sau ngày chấm dứt hợp đồng này nếu khách hàng do bên A giới thiệu hoặc khách hàng đó giới thiệu khách hàng khác đến mua căn hộ của bên B thì bên A vẫn được hưởng phí môi giới như mức phí môi giới đã thỏa thuận trong Hợp đồng môi giới đã ký kết bởi các bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 03 (ba) bản, Bên B giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

                 ĐẠI DIỆN BÊN B                                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

                (Ký tên, đóng dấu)                                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.