TÊN CÔNG TY

Số: …../......./LS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 

 

 BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

Hôm nay, ngày …../…../20…., tại .......................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN A): .......................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................                          Fax: .....................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

Đại diện:....................................................... Chức vụ:.......................................................

Giấy ủy quyền số (nếu có):.................................................................................................

 

BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (BÊN B): .........................................................................

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ...................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại:...................................................                          Fax: ....................................  

 

Bên A và Bên B sau đây được gọi là “Các Bên” hoặc “Hai Bên

Vào ngày …. tháng …. năm …., tại......................................................... . Hai Bên đã ký Hợp đồng số …./HDDVTV về việc ................................................................................ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý Hợp đồng với những nội dung như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THANH LÝ

1.1.           Hai Bên xác nhận Bên A Bên B đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của mình theo đúng các cam kết thỏa thuận trong Hợp đồng.

1.2.           Hai Bên cùng nhất trí đồng ý thanh Hợp đồng được nêu trên.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1.           Hai Bên bằng ý chí thống nhất rằng không bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Hợp đồng cho đến ngày Biên bản thanh hợp đồng này.

2.2.           Biên bản thanh Hợp đồng này hiệu lực kể từ ngày . Các bên không còn bất kỳ quyền nghĩa vụ liên quan nào đến Hợp đồng cam kết không khiếu nại, khởi kiện về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hợp đồng sau khi Biên bản thanh Hợp đồng.

2.3.           Biên bản thanh Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, giá trị pháp như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Họ và tên: _____________________

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Họ và tên:  ______________________

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.