LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

Ngày………tháng…….năm…….

[Dated]         

 

PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

MEMORANDUM OF EMPLOYMENT TERMINATION

Họ tên/Full name...............................................................................................................................

Số CMND/ID number:...................... Cấp bởi CA tỉnh/ place of issued:.....................................

Phòng ban/Department:..................... Chức vụ/Position:..................................................................

Ngày vào làm Công ty/Received working day:.................................................................................

Hợp đồng số/Contract number:.........................................................................................................

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực/Release date/termination of employment:.......................

Số điện thoại/Phone number:............................................................................................................

1.      Kết quả bàn giao công việc/Result of handover of job:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.      Kết quả bàn giao hồ sơ/Result of handover of documents:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.      Kết quả bàn giao tài sản, công cụ/Result of handover assets, equipment:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.      Thanh toán chế độ/Payment according to regime:

STT/

NO

Khoản thanh toán, giảm trừ/

Payment, deduction

Số lượng/Amount

Mức/

Level

Thành tiền/

Into money

Ghi chú/

Remark

1

Các khoản giảm trừ/

Deductions

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Các chế độ nghỉ việc/The move of resignation

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

3

Lương và các khoản phụ cấp/ Salary and allowances

 

 

 

-          Ghi chú phần tổng cộng.

Note the total.

-          Phần chi tiết theo bảng lương.

Detailed payroll.

4

Trách nhiệm bồi thường/Compensation liability

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

5

Phí đào tạo/Training fee

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

6

Phí liên quan tài sản/

Property relating fees

 

 

 

 

7

Khác/Others

 

 

 

 

Tổng cộng/Total

 

 

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:....................................................................................

Total remaining payment amount is:.................................................................................................

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:.....................

...........................................................................................................................................................

Respondents receive paid money and decide to quit their jobs:........................................................

...........................................................................................................................................................

5.      Các hồ sơ chứng từ nhận lại/Documents received:

Sổ Bảo hiểm xã hội/Social insurance number:..................................................................................

Hồ sơ cá nhân/Profile:.......................................................................................................................

 

Ý kiến của người nghỉ việc/Opinion of the offender:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ý kiến của Quản lý/Opinion of Managemnet:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Ý kiến của Phòng nhân sự/Opinion of the Human Resources Department:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

Người lao động

employee

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

Quản lý

Manager

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

Phòng nhân sự

Human Resources Department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.