Mẫu số: 123BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN

THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

 

Hồi ........... giờ..............ngày ...........tháng .......... năm ..................  tại............. .........................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................................................................... ...................................................................................Điều tra viên

thuộc Cơ quan ..................................................................................................................................... ............................................................

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

đại diện cơ quan/tổ chức…............................................................................................................................................... chứng kiến.

Căn cứ Điều 178 và Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành Lệnh thu giữ(1) ..........  

thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số:..................................ngày ......... tháng ........ năm........................

của............................................................................................................................................ ...........................................................

tại(2) ...................................................................................................................................................................................................  

đối với(3)...................................................................................................................................................................................... đề tên:

Người gửi: .....................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Người nhận: ........................... ......................................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................  

............................................................. ..................................................................................................................................................

Sau khi xác định(3) ......................................................................................................................................................  

đề tên, địa chỉ nêu trên, chúng tôi đã tiến hành thu giữ gồm(4):

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Ghi rõ Lệnh thu giữ khẩn cấp hoặc Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông;

(3) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(4) Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

.......................... .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc thu giữ (3)...................................................................................................... kết thúc hồi ................ giờ...

ngày .........tháng .........năm.............. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà: .........................................................  

là người đại diện(2)......................................................................................................................................................, một bản gửi cho Viện kiểm sát .................................................................................................................., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.