CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

BIÊN BẢN HỦY VÀ THU HỒI HÓA ĐƠN GTGT

Số……./BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

    Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, b sung mt s điều ca ngh định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

       Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, chúng tôi gồm:

BÊN A: ......................................................................................... (Đơn vị bán hàng)

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Đại diện: ........................................................... Chức vụ: ........................................

BÊN B: .........................................................................................  (Đơn vị mua hàng)

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Đại diện: ........................................................... Chức vụ: ........................................

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT ký hiệu: ……..số: ……….ngày …/…/20.... Đồng thời Bên A xuất lại cho Bên B hóa đơn ký hiệu: …… số: ……… ngày …/…/20….

Lý do hủy và thu hồi hóa đơn: Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng.

Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Họ và tên:__________

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Họ và tên:__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.