[TÊN CÔNG TY]

Đơn vị: ……………………

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________

BIÊN BẢN LẦN ……..

V/v người lao động không hoàn thành công việc theo hợp đồng

 

Hôm nay ngày ……/……/ ..…… tại địa chỉ: ............................................................................

Chúng tôi gồm:

1.      Họ và tên:.............................................................................................................................  

         Chức vụ:................................................................................................................................  

2.      Họ và tên:.............................................................................................................................  

         Chức vụ:................................................................................................................................  

3.      Họ và tên:.............................................................................................................................  

         Chức vụ:................................................................................................................................  

4.      Họ và tên người lao động:.................................................................................................

         Chức danh công việc: ........................................................................................................

 

Có sự chứng kiến của đại diện Công đoàn:

5.      Họ và tên: ............................................................................................................................

         Chức vụ: ...............................................................................................................................

 

Tiến hành lập biên bản về việc ông/bà ………………………… - nhân viên Phòng/Bộ phận …………………. không hoàn thành nhiệm vụ được giao/phân công theo hợp đồng lao động.

1.      NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO/PHÂN CÔNG:

a. Công việc cụ thể được giao/phân công như sau:                                

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

b. Ngày hoặc tiến độ phải hoàn thành công việc:                  

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

2.      KẾT QUẢ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Công việc đã hoàn thành:

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

b. Công việc chưa hoàn thành:

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

3.      Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:       

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

          .........................................................................................................................................................

4.      KẾT LUẬN CỦA NGƯỜI GIAO VIỆC:

-      Về mức độ hoàn thành công việc: Ông/bà: ……………………chưa hoàn thành công việc được giao.

-     Yêu cầu ông/bà …………………………………………… hoaøn thaønh coâng vieäc đã được giao/phân công. Trường hợp ông/bà…………………. vẫn tiếp tục không hoàn thành công việc đã được giao hoặc phân công thì (Công ty/đơn vị) …………………………. sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật lao động.

 

Biên bản lập vào lúc: …… giờ …… phút cùng ngày, đã được đọc cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

________________________________

Họ tên:

Chức vụ:

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

 

 

________________________________

Họ tên:

Chức vụ:

 

NHỮNG  NGƯỜI DỰ HỌP:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.