[LOGO CÔNG TY]

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN VI PHẠM 
 

 Hôm nay, vào lúc ........... giờ .......  phút, ngày ........  tháng .......  năm 20..... Chúng tôi gồm:

1.      Họ tên người lập biên bản: .................................. Chức vụ:.............................................................................

2.      Họ tên người làm chứng(nếu có):......................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản đối với ông /bà:

Họ tên người vi phạm: ............................................... Chức vụ: ...............................................................................

1.      CMND số: .............................. Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ............................................................

NỘI DUNG BIÊN BẢN

Thời gian địa điểm xảy ra vụ việc: ..............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Diễn biến vụ việc: ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Vi phạm nội quy/quy trình của Công ty đề ra: .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Những thiệt hai gây ra:.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Tang vật (nếu có):.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Biên bản được đọc cho tất cả mọi người cùng nghe và ký tên.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.