Mẫu CC1-Kèm theo Thông 05/2013/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/07/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dành cho người có công giúp đỡ cách mạng

Họ và tên: ............................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: ....................................................

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng (*): ..............................................................................................

Theo Quyết định số ………… ngày ... tháng ... năm ... của .........................................

Hoàn cảnh hiện tại (Nếu sống cô đơn không nơi nương tựa thì ghi rõ):

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

.... ngày... tháng... năm...

XÁC NHẬN CỦA XÃ, PHƯỜNG …………………….
Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ……………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hình thức đã được khen thưởng: Huân chương, Huy chương....

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.