Mẫu CC2- Kèm theo Thông 05/2013/TT-BLĐTBXH hiệu lực ngày 01/07/2013

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm .....

Số hồ sơ: …….……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp hàng tháng kể từ ngày ... tháng ... năm ... đối với:

Ông (bà): …………………………………………. Năm sinh: ....................................

Nam/Nữ: ..............................................................................................................................

Là người có công giúp đỡ cách mạng.

Nguyên quán: .....................................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng: ………………………..(*)......................................................

Theo Quyết định số: …………………… ngày ... tháng ... năm ...của ........................

Mức trợ cấp: ........................................................................ đồng/tháng.

(Bằng chữ: ...........................................................................................................................  )

Trợ cấp nuôi dưỡng (nếu có): ...........................................................................................

(Bằng chữ: ........................................................................................................................... )

Cộng = …………………………………………………….đồng.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ……………. và ông (bà) …………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu:

GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Ghi rõ hình thức đã được khen thưởng: Huân chương, Huy chương,...

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.