[Logo công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: …./20…./…. (1)

…… , ngày ….. tháng ….. năm 20…..

 

CHỈ THỊ

V/v: ..........................................(2)

 

 

Căn cứ/Thực hiện quy định/Xét đề nghị của................................. (3), Tổng Giám đốc yêu cầu/chỉ đạo

...........................................................................

1. ......................................................................... (4)................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................

6. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực trong vòng.................. tháng/năm kể từ..........................................................

b) ......................................................................................................................................................... (5)

 

 

Nơi nhận:
- Như Mục........ ;
- ....................... ;
- Lưu: VP,........ ;

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
 


Họ và tên

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1)     Số hiệu của văn bản.

(2)     Trích yếu nội dung Chỉ thị.

(3)     Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể để quy định về căn cứ ban hành cũng như người có thẩm quyền ban hành, nội dung chỉ đạo. Ví dụ: “Căn cứ vào Nghị quyết số … ngày … của Hội đồng quản trị về việc …, Tổng Giám đốc yêu cầu … thực hiện ngay các biện pháp sau đây …”

(4)     Nội dung của Chỉ thị. Lưu ý: Nội dung của Chỉ thị không liên quan theo Điều ( Điều 1, Điều 2, Điều 3,…) mà theo số (I,II,III,…;1,2,3,…;a,b,c,…)

(5)     Chỉ thị đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, các đơn vị phối hợp (nếu có);

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.