LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROGRAM

Họ tên/Full name: ……………………………

Bộ phận/Department: …………………………

Chức vụ/Position: ………………………

Thời gian thử việc: từ ngày…đến ngày…

Period of Probationary: from day…to…day…

Người Quản lý trực tiếp/Direct Manager ……………………… Chức vụ/Position: ……………

 

A.YÊU CẦU/REQUEST:

1. Danh mục công việc đảm nhiệm trong thời gian thử việc:

    The list of jobs to be permformed during probation:                                            

STT/

NO

CÔNG VIỆC/

JOB

TRÁCH NHIỆM/

LIABILITY

TỈ TRỌNG (%)/

PROPORTION

(%)

KẾT QUẢ

CẦN ĐẠT ĐƯỢC/

RESULT REQUIRED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bài thu họach (Yêu cầu viết bài thu họach nhỏ liên quan đến chuyên môn đảm nhiệm):

    Harvesting Lessons (Requires writing small postings related to professional duties):

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3. Những yêu cầu khác trong thời gian thử việc:

    Other requirements during probation:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

B. XÁC NHẬN/VERIFY:

 

Phòng Quản lý Nguồn

 Nhân lực

Human Resource Management Division

Ngày___ /___ /______

Date___ /___ /______

 

 

 

Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc

The Direct Manager gives the Probation Progran

Ngày___ /___ /______

Date___ /___ /______

 

 

 

Nhân viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình

The Probation Staff accepts the program

Ngày___ /___ /______

Date___ /___ /______

 

 

 

Họ và tên/Fullname:

…………………………

Chức vụ/Position:

…………………………

Họ và tên/Fullname:

…………………………

Chức vụ/Position:

…………………………

Họ và tên/Fullname:

…………………………

Chức vụ/Position:

…………………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.