LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

 

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:…

Ngày ban hành/Date of issue:...

 

Ngày   tháng   năm 20…

[Date]

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROGRAM

 

1.      Họp giới thiệu/ Introduce meeting:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.      Học nội quy, quy chế/ Study rules, regulations:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.      Chương trình chi tiết/ Detailed program:

 

Stt/No

Nội dung công việc/ Scope of work

Thời gian/Time

Người hướng dẫn/ Instructor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Thời gian hoàn thành đề tài/ Intern report completion:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

 

SINH VIÊN THỰC TẬP

QUẢN LÝ BỘ PHẬN

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

THE INTERN

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

MANAGER DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

THE HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.