CÔNG TY …………………………

 

 

Số: ……../20../…

V/v cung cấp số tài khoản để nhận tiền hoàn tạm ứng án phí.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

…………………………, ngày     tháng   năm 201..

 

   Kính gửi: Chi cục Thi hành án dân sự Quận/Huyện…………………………

Căn cứ Bản án Sơ thẩm/ Phúc thẩm số ………………………… ngày ………………………của Tòa án nhân dân ………………………, Công ty ………………………được hoàn tạm ứng án phí với số tiền là: ……………………… (………………………đồng) theo Biên lai thu số số ……………………… ngày ………………………của Chi cục Thi hành án dân sự Quận/Huyện ……………………….

Bằng văn bản này, Công ty ………………………kính đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự Quận/Huyện ………………………chuyển số tiền hoàn tạm ứng án phí cho Công ty …………………………theo thông tin sau:

-     Số tài khoản: ………………………….

-     Tên tài khoản: Công ty …………………………, mở tại  tại Ngân hàng …………………………– Chi nhánh ………………………….

        Trân trọng./.     

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu GPĐ.

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY …………………………

Đai diện pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.