CÔNG TY

Số: 01/

V/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM

Thực hiện Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Doanh nghiệp: Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: … do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày …

Địa chỉ:  số …

Điện thoại/fax : …

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM/ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận…  xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:   

1. Quyết định ban hành nội quy lao động;

2. Bản nội quy lao động và Phụ lục đính kèm;

3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Kính mong Quý Sở xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:                                                                        

-   Như trên;

-   Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.