Căn cứ Công văn 340/LĐ-TBXH: (áp dụng đối với doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị chủ quản: …………………….
Đơn vị: ………………………………..
Địa chỉ: ………………………………..
Điện thoại: …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm……

 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể

 

1- Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp: ………………người

2- Phương thức lấy ý kiến

- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:                ¨

- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:          ¨

3- Số lượng người được lấy ý kiến:

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần).

4- Số người tán thành nội dung TƯLĐTT của doanh nghiệp: ………………người

Tỷ lệ tán thành:…………..%

5- Số người không tán thành nội dung TƯLĐTT: ………………người

Tỷ lệ tán thành:…………..%

6- Những điều khoản không tán thành:

-

-

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

 

Xác nhận của đại diện BCH công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản
(Họ và tên, chức danh)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.