LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date issue:

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ LÀM BÀI KIỂM TRA

LIST OF TEST RESULTS

 

Chức danh dự tuyển/Position:.............................................................

Mã số ứng viên/ Certificate Number:.............................................

 

STT/ NO

HỌ TÊN/ FULL NĂM

MÃ SỐ/ CODE

GIỚI TÍNH/ SEX

NGÀY SINH/ DATE OF BIRTH

TRÌNH ĐỘ/ LEVEL

KẾT QUẢ/ RESULT

GHI CHÚ/ NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ………tháng……..năm 20…

[Dates]

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SƯ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(ký, ghĩ rõ họ và tên)

(sign, full name)

NGƯỜI LẬP BIỂU

FORM MAKER

(ký, ghĩ rõ họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.