LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

Địa chỉ/ Adress:…

Điện thoại/ Phone:…                           Email:…

Mã tài liệu/ Code:....

Phiên bản/ Version:….

Ngày ban hành/ Date of issuance:…

Trang/ Page:…

 

DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ NĂM…

SALARY INCREASE PERIODIC LIST YEAR…

                 Bộ phận/ Department:.........................................

 

Stt/ No

Họ tên/ Full name

Mã số nhân viên/ Employees Code

Chức danh/ Position

Mức đang hưởng/ Current Salary

Kể từ ngày/ From date

Mức lương mới/ The New wage

Ngày áp dụng/ Applicable date

Diễn giải/ Explain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày… tháng…năm…

[Date]

NGƯỜI LẬP

FORM MARKER

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

EXCUTIVE MANAGER

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN

DIRECTOR OF DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE DIRECTOR

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

EXCUTIVE DIRECTOR

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.