LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date issue:

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

LIST OF CANDIDATES

Chức danh dự tuyển:...........................................................................

Name of Candidate: ...........................................................................

Mã số ứng viên:..............................................................................

Candidate Number: ........................................................................

 

Stt/

 

 

No

Họ và tên/

 

 

Full Name

Giới

Tính/

 

Sex

Năm sinh/

 

Year of Birth

Trình độ/

 

Degree

 

Tên trường/

 

College Name

Chuyên ngành/

 

Major

Chuyên môn khác/


Other professional

Ngoại ngữ/

 

Foreign Language

Vi tính/

 

 

Computer skills

Kinh nghiệm/

 

Experience

Điện thoại/

 

Telephone Number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ………tháng……..năm 20…

[Dates]

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

LẬP BIỂU

FORM MAKER

 

 

 

 

LOGO

TÊN CÔNG TY

 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:

Phiên bản:

Ngày ban hành:

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

 

Chức danh dự tuyển:..........................................................................

 

Mã số ứng viên:.............................................................................

 

Stt

 

Họ và tên

 

Giới

Tính/

Năm sinh

Trình độ

Tên trường

Chuyên ngành

Chuyên môn khác

Ngoại ngữ

Vi tính

Kinh nghiệm

Điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ………tháng……..năm 20…

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

LẬP BIỂU

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.