Mẫu số: 117BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN LỆNH KHÁM XÉT

 

Kính gửi: ..............................................................................................................................................

 

Căn cứ: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều 192, 193, 194 và 195 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan...........................                                

...............................................................................................................................................................................................................  

ra Lệnh khám xét.................................................................số: .......................... ngày......... tháng .........năm...........

tại.........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày.............tháng ........ năm..................tại:................................................................................................................

Quốc tịch:....................................................; Dân tộc:.....................................................; Tôn giáo:.............................

Nghề nghiệp: .............................................................................................................................................................................................. ....................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............tháng...........năm ........................Nơi cấp:.................................................................................. ..........................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Đề nghị Viện kiểm sát..............................................................................................................................................

phê chuẩn Lệnh khám xét trên.

Nơi nhận:

- ...............................................

- ...............................................

- ...............................................  

- Hồ sơ 02 bản.

........................................................................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.