Mẫu số: 122BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

 Lệnh thu giữ (1).................................................

Kính gửi:...................................................................................................................

Căn cứ:.................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ................................................................. ..........

...............................................................................................................................................................................................................

ra Lệnh thu giữ(1).............................................................số: .................................. ngày.............tháng...........năm....

tại(2) ...................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  đề tên:

Người gửi: .....................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Người nhận:..................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Đề nghị Viện kiểm sát..............................................................................................................................................

phê chuẩn Lệnh thu giữ(1) ...................................................................................................................................... .trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...................................................

- ...................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

.........................................................................................................

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.