Mẫu số: 110 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng ........ năm................

 

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH (1) ................................

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

 

Kính gửi: .....................................................................................................................

 

Cơ quan .............................................................................................................................................................................

ra Quyết định khởi tố bị can số: .................................................... ngày........... tháng ............. năm ...............

đối với bị can: ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

về tội: ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

quy định tại khoản ............. Điều .............. Bộ luật Hình sự.

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(2):.................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Ghi rõ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can;

(2) Ghi rõ căn cứ thay đổi Quyết định khởi tố bị can quy định tại khoản 1 Điều 180 BLTTHS;

hoặc bổ sung Quyết định khởi tố bị can quy định tại khoản 2 Điều 180 BLTTHS.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36/Điều 39 và khoản ............ Điều 180 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan .............................................................................................................................................................................

ra Quyết định(1) ..................................................................... Quyết định khởi tố bị can số: ............................................ ngày ........... tháng .......... năm .................... đối với bị can:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh  ngày...........tháng .........năm ................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch:..............................................................Dân tộc:...................................................Tôn giáo: ..........................

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

về tội: ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

quy định tại điểm .............khoản ............ Điều ............ Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Viện kiểm sát .............................................................................................................................................

phê chuẩn Quyết định(1) ..................................................  Quyết định khởi tố bị can.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

    

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.