Mẫu số: 113 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

......................................., ngày ........... tháng .......... năm................

 

 ĐỀ NGHỊ

RA QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Kính gửi: ....................................................................................................................................

 

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ............................. ngày ........ tháng ....... năm.....

của.......................................................................................................................................................................................................

đối với vụ án hình sự ............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại: ......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ(*):............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Sau khi xác định vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan............................

...............................................................................................................................................................................................................

Để đảm bảo thẩm quyền điều tra vụ án,

Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan..........................................

...............................................................................................................................................................................................................

đề nghị Viện kiểm sát  ..........................................................................................................................................................

ra Quyết định chuyển vụ án hình sự ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

đến Cơ quan ................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  để tiếp tục điều tra.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị này, Viện kiểm sát.......................

............................................................................................................................................................................................ có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.                                                    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

     

..........................................................................................................

 

 

 

                                         

(*) Quyết định khởi tố bị can (nếu đã khởi tố), những căn cứ thẩm quyền điều tra.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.