CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại ……………....................................................

Họ và tên tôi là: .....................................................................................................................................................................

-           Sinh ngày: ..................................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:....................................................................................

-           Nơi cấp.......................................................................................................................................................................

-           Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc để định đoạt các tài sản của tôi , bao gồm: 
1.............................................................................................................. .…..………………..…...................................................

2………………………………………………………………………...................................….............…...................................................................

3………………………………………………………………………...................................…..............…...................................................................

Bằng bản di chúc này, tôi quyết định việc phân chia di sản của tôi sau khi tôi chết như sau:

1. Họ và tên :......................................................................................................................... ............................................

-           Sinh ngày: ...............................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:.................................................................................

-           Nơi cấp....................................................................................................................................................................

Tài sản để lại: .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

2. Họ và tên :......................................................................................................................... ...............................................

-           Sinh ngày: ...............................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:..................................................................................

-           Nơi cấp.....................................................................................................................................................................

.........................................Tài sản để lại: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

3. Họ và tên :......................................................................................................................... ..............................................

-           Sinh ngày: ...............................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:..................................................................................

-           Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................................

Tài sản để lại: .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................


Tôi cam kết những tài sản kể trên thuộc sở hữu hợp pháp của tôi. Ngoài việc để lại tài sản cho những người nêu trên, tôi không để lại di sản thừa kế của tôi cho bất cứ ai khác.

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: ...........................................................................................................................…..........................................

-           Sinh ngày: ..................................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:..................................................................................

-           Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................................................

2. Họ và tên: ...........................................................................................................................…..….........................................

-           Sinh ngày: ..................................................................................................................................................................

-           CMND/CCCD/PASSPORT số:........................……Ngày cấp:....................................................................................

-           Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................................................

Hai người làm chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi  dân sự.

Di chúc đã được lập xong vào …giờ …ngày…......tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng cuối cùng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì và cam kết đây là bản di chúc cuối cùng của tôi.

Di chúc được lập thành…bản, mỗi bản....... trang.

………………….., ngày … tháng … năm ……

Nhân chứng 1
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc
(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.