CONFIDENTIALITY
1. Each party may disclose the other party's confidential information:

(a)        to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of exercising the party's rights or carrying out its obligations under or in connection with this agreement. Each party shall ensure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 2; and

(b)         as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

2       No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to exercise its rights and perform its obligations under or in connection with this agreement.

 

 

1.1       Each party may disclose the other party's confidential information:

1.1       Mỗi bên có thể tiết lộ cho các bên còn lại các thông tin bí mật trong trường hợp sau:

(a)        to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of exercising the party's rights or carrying out its obligations under or in connection with this agreement. Each party shall ensure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 2; and

(a)        Cho nhân viên, lãnh đạo, đại diện hoặc cố vấn của các bên còn lại nhằm phục vụ cho mục đích thực hiện thỏa thuận giữa các bên hoặc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng này. Các bên phải đảm bảo rằng các nhân viên, người đại diện, cố vấn không tiết lộ thông tin bí mật của bên còn lại được quy định tại Khoản 1.2.

(b)         as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

(b)        Theo quy định của pháp luật, yêu cầu của tòa án hoặc theo yêu cầu của bất kì cơ quan nhà nước có thẩm quyên.

1.2       No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to exercise its rights and perform its obligations under or in connection with this agreement.

1.2       Cấm một bên sử dụng thông tin bí mật của các bên còn lại với bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến Hợp đồng này.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.