MẪU ĐIỀU KHOẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

PUBLIC ANNOUNCEMENT 


MẪU 1

1. Không bên nào được công bố, hoặc cho phép người khác công bố công khai, tuyên truyền hay thông báo cho các chủ thể khác về các nội dung liên quan đến thỏa thuận này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các bên còn lại (đồng ý bằng văn bản của các bên không được từ chối hay trì hoãn mà không có lý do hợp lý). 

1. No party shall make, or permit any person to make, any public announcement, communication or circular concerning this agreement without the prior written consent of the other parties (such consent not to be unreasonably withheld or delayed). 
 

1.2 Trong trường hợp việc cung cấp thông tin theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên bị yêu cầu phải thông báo ngay cho các bên còn lại. Các Bên liên quan có trách nhiệm nỗ lực tối đa để thông qua nội dung thông tin trước khi thực hiên cung cấp.  
1.2 Where an announcement is required by law or any governmental or regulatory authority, or by any court or other authority of competent jurisdiction, the party required to make the announcement shall promptly notify the other parties. The party concerned shall make all reasonable attempts to agree the contents of the announcement before making it.

MẪU 2

Không bên nào được công bố, hoặc cho phép người khác công bố/thông báo công khai bất kỳ nội dung nào liên quan đến Hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại (sự đồng ý bằng văn bản của các bên không đươc từ chối hay trì hoãn mà không có lý do chính đáng) trừ trường hợp theo quy định của pháp luật  và theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

No party shall make, or permit any person to make, any public announcement concerning this agreement without the prior written consent of the other parties (such consent not to be unreasonably withheld or delayed), except as required by law, any governmental or regulatory authority (including, without limitation, any court or other authority of competent jurisdiction.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.